Zgłoszenie reklamacji

W razie powstania szkody lub powzięcia wiadomości o niej klient  zobowiązany jest postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Sporządzenie protokołu szkody

Czyli protokół o stanie przesyłki – sporządza się na miejscu rozładunku/załadunku.

Wzór protokołu szkody do pobrania:
doc

Protokół powinien być podpisany przez rozładowce/załadowcę oraz przez przewoźnika wg wzoru. W razie wątpliwości patrz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Wpis w CMR

Na dokumencie CMR dotyczącym transportu uszkodzonego towaru należy ogólnie wskazać zakres uszkodzeń.

Kontakt ze spedytorem

Należy skontaktować się ze Spedytorem odpowiedzialnym za realizację zlecenia transportowego, podczas którego nastapiła szkoda. Udzieli on informacji o dalszych krokach postepowania, powiadomi Ubezpieczyciela w celu zorganizowania ewentualnych oględzin określających okoliczności, przyczyny, rodzaj i rozmiar szkody w przedmiocie ubezpieczenia.

Oficjalne zgłoszenie reklamacji

Oficjalne zgłoszenie reklamacji polega na wypełnieniu druku reklamacji wg wzoru druku, a następnie  wysłać drogą mailową na adres:  biuro@grandtransport.pl

Wzór druku reklamacji do pobrania: doc

W razie wątpliwości patrz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Dostarczenie wymaganych dokumentów

Aby uruchomić procedurę likwidacji szkody należy w ciągu 7 dni od zaistnienia szkody lub powzięcia wiadomości o szkodzie dostarczyć do firmy Grand SLM Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  1. oryginalny protokół szkody lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
  2. oryginalny rachunek (fakturę) dostawy
  3. oryginalny dokument przewozowy lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
  4. obliczenie poniesionej straty, zgodne z ustaleniami protokołu szkody
  5. dane z kontraktu handlowego, o które poprosi Ubezpieczyciel
  6. na żądanie Ubezpieczyciela, zgłoszone nie później ni. w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania ostatniego z dokumentów określonych w ppkt. a–e, inne zasadne i posiadane przez Ubezpieczającego dokumenty, niezbędne do likwidacji szkody;

 

Współpraca z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody

Ubezpieczony ma obowiązek zezwolić Ubezpieczycielowi na dokonanie czynności mąjacych na celu ustalenie okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego któregokolwiek z w/w obowiązków, Ubezpieczyciel może odmówić przyznania odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiar, lub na ustalenie wysokości odszkodowania.

 Zespół Grand SLM


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Cienista 16d, 80-046 Gdańsk | tel.+48 603 151 283 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »