Vademecum

vademecum

Grand Spedycja Logistyka Międzynarodowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada polisy w zakresie:

  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora nr 920036908609.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora z dnia 10.11.2023r TuiR WARTA S.A.
OW OCS  pdf

 

Zgłoszenie reklamacji

W razie powstania szkody lub powzięcia wiadomości o niej klient zobowiązany jest postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 

Sporządzenie protokołu szkody

Czyli protokół (wzór protokołu szkody doc) o stanie przesyłki -sporządza się na miejscu rozładunku/załadunku
Protokół powinien być podpisany przez rozładowce/załadowcę oraz przez przewoźnika wg wzoru. W razie wątpliwości patrz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

 

Wpis w CMR

Na dokumencie CMR dotyczącym transportu uszkodzonego towaru należy ogólnie wskazać zakres uszkodzeń.

 

Kontakt ze spedytorem

Należy skontaktować się ze Spedytorem odpowiedzialnym za realizację zlecenia transportowego, podczas którego nastapiła szkoda. Udzieli on informacji o dalszych krokach postepowania, powiadomi Ubezpieczyciela w celu zorganizowania ewentualnych oględzin określających okoliczności, przyczyny, rodzaj i rozmiar szkody w przedmiocie ubezpieczenia

 

Oficjalne zgłoszenie reklamacji

Oficjalne zgłoszenie reklamacji polega na wypełnieniu druku reklamacji wg wzoru
(wzór druku reklamacji doc) , a następnie na wysłaniu go drogą mailową na adres: biuro@grandtransport.pl
W razie wątpliwości patrz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

 

Dostarczenie wymaganych dokumentów

Aby uruchomić procedurę likwidacji szkody należy w ciągu 7 dni od zaistnienia szkody lub
powzięcia wiadomości o szkodzie dostarczyć do firmy Grand SLM Sp. z o.o. następujące
dokumenty:

  1. oryginalny protokół szkody lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
  2. oryginalny rachunek (fakturę) dostawy
  3. oryginalny dokument przewozowy lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
  4. obliczenie poniesionej straty, zgodne z ustaleniami protokołu szkody
  5. dane z kontraktu handlowego, o które poprosi Ubezpieczyciel
  6. na żądanie Ubezpieczyciela, zgłoszone nie później ni. w ciągu 7 dni roboczych od datyotrzymania ostatniego z dokumentów określonych w ppkt. a–e, inne zasadne i posiadane przez Ubezpiecząjacego dokumenty, niezbędne do likwidacji szkody;

 

Współpraca z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody

Ubezpieczony ma obowiązek zezwolić Ubezpieczycielowi na dokonanie czynności majacych na celu ustalenie okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczajacego lub Ubezpieczonego któregokolwiek z w/w obowiązków, Ubezpieczyciel może odmówić przyznania odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiar, lub na ustalenie wysokości odszkodowania.


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Cienista 16d, 80-046 Gdańsk | tel.+48 603 151 283 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »