Ubezpieczenia transportowe

W porozumieniu z naszym ubezpieczycielem jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjną stawkę ubezpieczenia – 0,1 % wartości przedmiotu ubezpieczenia.Dlaczego Cargo?

Ubezpieczenie towarów w transporcie służy ochronie interesów ich właściciela, podczas gdy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika ze swej istoty ma zabezpieczać interes Przewoźnika. Dla uzyskania odszkodowania od Przewoźnika nie wystarczy udowodnić szkody w towarze; Przewoźnik musi być jeszcze za tę szkodę odpowiedzialny. Dochodzenie roszczeń wymaga dobrej znajomości przepisów dotyczących odpowiedzialności Przewoźnika, a często także długiego i skomplikowanego postępowania odszkodowawczego. Natomiast dla uzyskania odszkodowania z polisy Cargo wystarczy, aby uprawniony do odszkodowania udowodnił fakt powstania szkody objętej ubezpieczeniem.Przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za powierzony mu ładunek!
Czytaj więcej…
Przepisy prawa ograniczają odpowiedzialność przewoźnika; odszkodowanie z polisy przewoźnika nie zawsze pokrywa zatem straty poniesione przez właściciela ładunku.Zakres odpowiedzialności przewoźnika określony jest przez prawo przewozowe, które ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a więc nie dopuszcza innego kształtowania zasad i rozmiaru odpowiedzialności przewoźnika. Natomiast w ubezpieczeniu Cargo zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem można kształtować z ubezpieczycielem umownie, w zależności od potrzeb.Również Konwencja CMR wyłącza odpowiedzialność międzynarodowego przewoźnika drogowego za szkody spowodowane okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Wówczas właściciel ładunku nie otrzyma odszkodowania z polisy OC Przewoźnika. Będzie tak między innymi w każdym przypadku działania zjawisk przyrody o charakterze siły wyższej. Natomiast polisa ubezpieczenia Cargo obejmuje takie ryzyka już w podstawowym zakresie pokrycia.Zawieranie ubezpieczenia Cargo jest korzystne, bowiem oprócz ryzyk, za które odpowiedzialność ponosi tylko przewoźnik, albo łącznie przewoźnik i ubezpieczycie, istnieją ryzyka, za które odpowiada wyłącznie ubezpieczyciel. Ten rodzaj odpowiedzialności oraz możliwość umownego ubezpieczenia różnych ryzyk transportowych są wystarczającymi argumentami przemawiającymi za celowością korzystania przez właściciela ładunku z ubezpieczenia Cargo. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia Cargo jest zatem szerszy od tego czego można dochodzić w roszczeniach odszkodowawczych od przewoźnika.Przy ubezpieczeniu Cargo należy zwrócić uwagę na stosunkowo często spotykane niesłuszne utożsamiane ubezpieczenia ładunków od szkód w transporcie z odpowiedzialnością cywilna przewoźnika (spedytora). W następstwie tego właściciele ładunków powierzając je przewoźnikowi lub spedytorowi posiadającymi ubezpieczenie OC, rezygnują z ubezpieczenia Cargo, mylnie sądząc, że w ten sposób chronione są również ich interesy. Tymczasem nie można zapominać, że istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora jest ochrona tylko ich interesów, a nie właściciela ładunku. Utożsamianie tych dwóch rodzajów ubezpieczeń może się okazać finansowo dotkliwe dla właściciela ładunku, kiedy to w razie zaistniałej szkody i po prawnie uzasadnionym uwolnieniu się przewoźnika (spedytora) od odpowiedzialności, właściciel ładunku z braku ubezpieczenia Cargo, zmuszony będzie przyjąć na siebie całą stratę.

Mają zastosowanie ograniczenia kwotowe regulowane odpowiednimi konwencjami.

Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Cienista 16d, 80-046 Gdańsk | tel.+48 603 151 283 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »