Polisy

1

Grand SLM sp. z o.o posiada polisy w zakresie:

  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora nr 258-11-530-06316758.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora z dnia 01.08.2007r TuiR Allianz Polska S.A.

pdfOW OCS PL

 

 


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Damroki 42/6, 80-177 Gdańsk | tel.+48 58 354 0000 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »