Polisy

1

Grand SLM sp. z o.o posiada polisy w zakresie:

  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora nr 920036908609.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora z dnia 10.11.2023r TuiR WARTA  S.A.

pdfOW OCS PL

pdfOW OCS GB


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Cienista 16d, 80-046 Gdańsk | tel.+48 603 151 283 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »